شکایت از شرکت های هواپیمایی :

مسافر گرامی در صورت عدم ارائه خدمات مناسب و وجود مشکلات پروازی از سوی شرکت های هواپیمایی می بایستی ابتدا شکایت خود را به شرکت هواپیمایی مربوطه ارسال نمایید و درصورت عدم دریافت پاسخ مناسب می‌توانید ضمن ارائه سوابق شکایت خود از شرکت مربوطه ، از طریق دکمه زیر و مراجعه به سامانه ثبت شکایت سازمان هواپیمائی کشوری نسبت به طرح شکایت اقدام و پیگیری نمایید .

شکایت از فرودگاه ها :

مسافر گرامی در صورت مشاهده مشکلات فرودگاهی و عدم ارائه خدمات مناسب در فرودگاه ابتدا می بایست شکایت خود را به مدیریت فرودگاه ارائه نمائید و در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب می توانید ضمن ارسال سوابق ، شکایت خود را از فرودگاه مربوطه ، از طریق دکمه زیر و مراجعه به سامانه ثبت شکایت سازمان هواپیمائی کشوری نسبت به طرح شکایت اقدام و پیگیری نمایید .

شکایت از خدمات ارائه شده توسط شرکت موج نیلی کاسپین :

مسافرین ارجمند : 

ابتداً بابت مشکل احتمالی بوجود آمده از شما پوزش می خواهیم و در صورت عدم ارائه خدمات مناسب از سوی این شرکت ، ضمن پیوست مستندات می توانید از طریق فرم زیر و شرح دقیق شکایت خود ما را در ارائه خدمات مناسب به مراجعین خود یاری نمائید .