درخواست ویزا ازبکستان

1 ) توجه فرمائید که حتماً می بایست مدارک خواسته شده اسکن گردد و در غیر این صورت درخواست شما ترتیب اثر داده نمی شود .

2 ) از آنجا که مدارک ، اطلاعات و … مسافر تعیین کننده در پذیرش و یا رد درخواست شما می باشد لذا اعلام میزان موفقیت ، عدم موفقیت و نرخ خدمات پس از تکمیل و ارسال فرم زیر ممکن می باشد .

3 ) به درخواست های ناقص و خلاف واقع ترتیب اثر داده نمی شود .

صفحه 1 از 2

به غیر از ویزا متقاضی کدام یک از سرویس های زیر می باشید :

در صورتی که درخواست کننده همکار باشد مشخصات مدیر عامل را وارد شود .

.

.